Sermons by Nguyễn Thị Hải Linh

2 Items

Dự án Đào tạo Thế hệ trẻ

Mục tiêu cụ thể của dự án đào tạo “Thế hệ trẻ” là tuyển chọn “hạt giống” (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong) và tiếp sức cho những “hạt giống” quý này thông qua một chương trình đào tạo đặc biệt để những “hạt giống” này có thể “nảy mầm” trở thành người tài năng vượt trội, làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc đời trong tương lai.

Phát triển bền vững

GES thực hiện các chương trình nghiên cứu, hội thảo, triển khai ứng dụng công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề về tầm nhìn quốc gia về sử dụng năng lượng và các giải pháp cho Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm năng lượng của các đối tượng trong xã hội, nỗ lực phát triển kinh tế gắn với việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.