Sermons by LS Ngọc Lan

7 Items

Dự án Nâng cao năng lực

by ,

Trong các lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn, GES liên tục nghiên cứu những kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận của các nước trên thế giới, đồng thời luôn quan sát và nghiên cứu các điều kiện thực tế ở Việt Nam. Nhờ đó, các khóa học, công việc tư vấn đào tạo và các dự án mà GES thực hiện luôn mang tính hội nhập quốc tế, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn.

Đào tạo chương trình 135

by , ,

GES triển khai các lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ thôn và cộng đồng người dân tại các xã thuộc Chương trình 135 về nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; quy trình […]

Phát triển bền vững

GES thực hiện các chương trình nghiên cứu, hội thảo, triển khai ứng dụng công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề về tầm nhìn quốc gia về sử dụng năng lượng và các giải pháp cho Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững; đồng thời nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm năng lượng của các đối tượng trong xã hội, nỗ lực phát triển kinh tế gắn với việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ

by ,

Với chủ trương đưa luật vào đời sống hội viên, các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với Ban tư vấn Luật của trung tâm GES đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trong đó đặc biệt chú trọng kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Đào tạo

by , ,

Hoạt động đào tạo cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng: Là các chương trình do GES nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai, dựa trên tinh hoa tri thức của thế giới kết hợp với đặc thù của Việt Nam dành cho các đối tượng ở nhiều lĩnh vực; nhằm hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công, đáp ứng nhu cầu của xã hội và phụng sự đất nước