Sermons by Liz Moore

3 Items

Dự án Nâng cao năng lực

by ,

Trong các lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn, GES liên tục nghiên cứu những kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận của các nước trên thế giới, đồng thời luôn quan sát và nghiên cứu các điều kiện thực tế ở Việt Nam. Nhờ đó, các khóa học, công việc tư vấn đào tạo và các dự án mà GES thực hiện luôn mang tính hội nhập quốc tế, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn.

Đào tạo

by , ,

Hoạt động đào tạo cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng: Là các chương trình do GES nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai, dựa trên tinh hoa tri thức của thế giới kết hợp với đặc thù của Việt Nam dành cho các đối tượng ở nhiều lĩnh vực; nhằm hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công, đáp ứng nhu cầu của xã hội và phụng sự đất nước