Sermons by Hoàng Nguyễn

7 Items

Đào tạo chương trình 135

by , ,

GES triển khai các lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ thôn và cộng đồng người dân tại các xã thuộc Chương trình 135 về nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; quy trình […]

Dự án Đào tạo Thế hệ trẻ

Mục tiêu cụ thể của dự án đào tạo “Thế hệ trẻ” là tuyển chọn “hạt giống” (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong) và tiếp sức cho những “hạt giống” quý này thông qua một chương trình đào tạo đặc biệt để những “hạt giống” này có thể “nảy mầm” trở thành người tài năng vượt trội, làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc đời trong tương lai.

Kết nối cộng đồng

by ,

Kết nối cộng đồng: GES thiết lập các dự án hoạt động phi lợi nhuận kết nối cộng đồng nhằm hỗ trợ các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển cộng đồng và tài trợ, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh […]

Nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ

by ,

Với chủ trương đưa luật vào đời sống hội viên, các cấp Hội Phụ nữ phối hợp với Ban tư vấn Luật của trung tâm GES đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trong đó đặc biệt chú trọng kỹ năng tư vấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Đào tạo

by , ,

Hoạt động đào tạo cho cá nhân, tổ chức và cộng đồng: Là các chương trình do GES nghiên cứu, thiết kế, biên soạn và triển khai, dựa trên tinh hoa tri thức của thế giới kết hợp với đặc thù của Việt Nam dành cho các đối tượng ở nhiều lĩnh vực; nhằm hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức cũng như các kỹ năng cơ bản để đạt được thành công, đáp ứng nhu cầu của xã hội và phụng sự đất nước