Trong các lĩnh vực chuyên môn đã lựa chọn, GES liên tục nghiên cứu những kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận của các nước trên thế giới, đồng thời luôn quan sát và nghiên cứu các điều kiện thực tế ở Việt Nam. Nhờ đó, các khóa học, công việc tư vấn đào tạo và các dự án mà GES thực hiện luôn mang tính hội nhập quốc tế, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn.


Cho tới tháng 6/2018, GES đã tổ chức được hơn 120 khóa học cho hàng trăm học viên là cán bộ và đối tác của các tổ chức phi chính phủ quốc tế, nhân viên của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và cac cơ quan của chính phủ ở các cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã.
GES kỳ vọng thông sẽ làm tăng thêm giá trị của các chương trình phát triển thông qua đào tạo, tư vấn, và thực hiện dự án trong các lĩnh vực như đào tạo, phát triển cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

Đối tác chính của GES trong chương trình này gồm có: các cá nhân, tổ chức Phi Chính phủ quốc tế; các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam; các dự án song phương và đa phương; các chương trình, dự án nhỏ thông qua sứ quán các nước phát triển; các cơ quan chính phủ; khối doanh nghiệp vừa và nhỏ nông thôn.