GES triển khai các lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ thôn và cộng đồng người dân tại các xã thuộc Chương trình 135 về nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; quy trình thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; các kỹ năng về phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong khâu lập kế hoạch và tổ chức thực hiện; xây dựng hình thức tổ chức sản xuất và liên kết sản xuất trong nông thôn; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính sách giảm nghèo; phổ biến các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020./.