Tư vấn pháp luật

1 Item

Triển khai đào tạo tư vấn nhận thức pháp luật cho phụ nữ

by Nguyễn Vũ

Trong những năm qua, để triển khai tốt nhiệm vụ Trung tâm GES đã tập trung nâng cao năng lực cho Hội phụ nữ các tỉnh về kiến thức, pháp luật có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới, trong đó đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng tư vấn, kỹ năng tuyên […]